Menu

Wetenschappelijk medewerker met expertise in interieurvormgeving

 • voor de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK & Conservatorium met opdracht binnen het onderzoekscentrum Futures through Design
 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Architectonisch Ontwerp

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013;
 • in het bezit zijn van master in een opleiding ontwerp en/of beeldende kunsten;

Taakomschrijving

Contractueel wetenschappelijk medewerker voor het project Een nieuwe kijk op landgoederen: ontwerpend onderzoek met een focus op gedeeld eigenaarschap binnen het onderzoekscentrum Futures through Design van HOGENT en Howest.

Binnen Een nieuwe kijk op landgoederen gaan we na hoe het stimuleren van gedeeld eigenaarschap via co-design een instrument kan vormen om landgoederen terug tot het centrum van culturele en materiële productie te maken. Co-design is als ontwerpmethodiek immers uiterst geschikt om de netwerken van menselijke en niet-menselijke actoren in kaart te brengen en te activeren. Helaas is de kennis van en expertise in deze methode nog te zeer versnipperd over de verschillende ontwerpdisciplines. Door ontwerpers uit landschapsontwerp, interieurvormgeving en digital design te laten samenwerken, ontstaat er een unieke mogelijkheid om doorheen de praktijkgerichte toepassing op concrete landgoederen deze kennis en expertise gedeeld verder op te bouwen. 

Het onderzoeksproject beoogt daarmee zowel een concrete bijdrage te leveren aan de revitalisering van het ‘landgoedmodel’ en aan een mentaliteitsverandering in de ontwerppraktijk, waarbij meer aandacht gaat naar (im)materiële, procesgerelateerde resultaten op het vlak van attitude- en gedragsveranderingen.

Het onderzoeksproject Een nieuwe kijk op landgoederen kadert binnen één van de 11 onderzoeksconsortia van HOGENT en Howest: Futures through Design. De onderzoekers van Futures through Design zijn verbonden aan de vakgroepen Architectonisch Ontwerp en Design en Vormgeving van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT en Howest.

Het zet volop in op het uitbouwen van ontwerpend onderzoek als een volwaardige, hybride onderzoeksdiscipline. Bij het formuleren van mogelijke oplossingen voor de steeds complexere uitdagingen waarvoor onze maatschappij zich gesteld ziet, is ontwerpend onderzoek als integrerend instrument van onmisbaar belang. Ontwerpend onderzoek is er immers op gericht om nieuwe perspectieven naar voor te schuiven door in te zetten op het verbeelden van toekomstscenario’s die geworteld zijn in een kritische analyse van de hedendaagse context.

Futures through Design wil zich hierbij concentreren op uitdagingen die zich bevinden op het snijvlak van drie onderzoekslijnen: co-design, waarbij de nadruk ligt op de participatieve en emancipatorische kracht van ontwerpen als proces; behoud door ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op de herinterpretatie en actualisatie van erfgoed en tenslotte socio-ecologische systemen, wijzend op de onderlinge verstrengeling van natuurlijke en culturele processen. Door concrete uitdagingen op een multi- en transdisciplinaire manier aan te vatten, wil Futures through Design niet alleen toekomstgerichte oplossingen aanreiken die een negatieve impact vermijden, maar precies ook hun positieve impact maximaliseren.

Takenpakket

Je staat samen met je collega’s in voor de uitvoering van het onderzoeksproject Een nieuwe kijk op landgoederen: ontwerpend onderzoek met een focus op gedeeld eigenaarschap binnen het onderzoeksconsortium Futures through Design van HOGENT en Howest.  Je bent als medewerker verbonden met de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK & Conservatorium in het vakgebied interieurvormgeving.

Het betreft een betrekking met ruime verantwoordelijkheid, een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Plaats van tewerkstelling: KASK & Conservatorium, Campus Bijloke,  Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent.

Hiertoe behoort:

Wetenschappelijk onderzoek

 • ontwikkeling van een ontwerpmethodologie voor een onderzoek naar de mogelijkheid om gedeeld eigenaarschap in te zetten als motor voor de revitalisering van het landgoedmodel;
 • uitvoeren van living labs en rondetafelgesprekken met actoren uit het veld;
 • samenbrengen en analyseren van de gegevens uit deze activiteiten;
 • zelfstandig ontwerpconcepten genereren; 
 • zelfstandig opstellen van visualisaties, modellen, realisaties en het uitvoeren van concrete ontwerpacties;
 • opstellen van publicaties.   

Administratieve, logistieke en materiële organisatie van de projectuitvoering, waaronder

 • planning en uitvoering van rondetafelgesprekken, livinglabs, evenementen, …;
 • deelname aan (internationale) studiebezoeken;
 • overleg met onder andere onderzoekers, projectleiding, klankbordgroep, kernteam, …;
 • communicatie met actoren;
 • rapportering: intern en extern; verspreiding van de onderzoeksresultaten via het schrijven van (Engelstalige) publicaties.

Onderwijs

 • beperkte inzetbaarheid bij onderwijsondersteunende taken;
 • begeleiding van studenten in het kader van dit onderzoeksproject.

Competentievereisten

 • ervaring hebben in ruimtelijk ontwerp en bij voorkeur met (projectmatig) wetenschappelijke en ontwerpend onderzoek;
 • ervaring hebben met ontwerpmethodologie voor interieur- of meubeldesign;
 • geboeid zijn door het snijvlak tussen mens, interieur en omgeving;
 • voeling hebben met erfgoed, erfgoedwerking en –beleid strekt tot de voorkeur;
 • ervaring  hebben met het uitvoeren van co-creatieve ontwerpprocessen die handelen over materialiteit en ruimtelijkheid is een pluspunt;
 • vertrouwd zijn met standaard softwareprogramma’s en grafische programma’s;
 • onderzoeksvaardigheden kunnen aanwenden vanuit een kritische  en wetenschappelijk attitude, zin voor analyse en synthese;
 • zowel zelfstandig als vlot in teamverband kunnen werken en een positieve houding aannemen;
 • zin hebben voor initiatief en verantwoordelijkheidszin;
 • overzicht kunnen bewaren dmv planmatige aanpak en anticiperend denken;
 • goede communicatieve vaardigheden om contacten te kunnen leggen met binnenlandse en buitenlandse partners;
 • nauwkeurigheid in de taakuitvoering en nastreven van kwalitatief werk;
 • zich sporadisch flexibel kunnen opstellen ten aanzien van werkdagen en – uren;
 • bereid zijn tot bijscholing en het volgen van opleidingen, studiedagen,…;
 • een positieve betrokkenheid tonen bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 502 (wetenschappelijk medewerker). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 50% van een voltijdse betrekking. De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van 12 maanden, met ingang ten vroegste vanaf 01-12-2020, met mogelijke verlenging op basis van evaluatie. De totale looptijd van het onderzoeksproject bedraagt 24 maanden. Uitbreiding via andere onderzoeksprojecten is in de toekomst mogelijk en bespreekbaar.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 27-11-2020, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is november 2020.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Glenn Deliège, lector vakgroep Architectonisch Ontwerp. Dit verloopt enkel via e-mail (glenn.deliege@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.