Menu

Stafmedewerker Algemeen Beleid (functieklasse A)

 • 100% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 122

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

 • te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
 • in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkgeschakeld.

Taakomschrijving

 • Je verzorgt het secretariaat van structurele overlegmomenten in het decanaat school of arts (overleg vakgroepvoorzitters, decanaatsoverleg, …) inclusief verslaggeving;
 • Je organiseert en beheert de informatiestromen naar en over vakgroepen, opleidingscommissies, Raad van de school of arts;
 • Je ondersteunt de communicatie vanuit het secretariaat van de decaan naar de personeelsleden toe;
 • Je initieert en volgt de samenwerkingsovereenkomsten en structurele samenwerkingen van de school of arts op (exclusief erasmusakkoorden) op administratief vlak;
 • Je geeft in samenwerking met betrokken diensten en/of vakgroepen actieve ondersteuning vanuit het secretariaat van de decaan aan projecten en evenementen georganiseerd door de school of arts;
 • Je coördineert mee de dagelijkse werking van het secretariaat van de decaan en fungeert op dat punt als aanspreekpunt;
 • Je rapporteert aan de decaan, bouwt een professionele relatie uit met je collega’s en neemt deel aan en organiseert intern overleg;
 • Je draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid. Je gaat respectvol om met collega’s, verantwoordelijke(n) en externen.

Competentievereisten

 • Je hebt een actieve interesse in artistieke praktijken, in het onderwijs daarvan en in de ontplooiïng en het zoeken van jonge kunstenaars;
 • Je hebt een degelijke basiskennis van juridische structuren en procedures binnen het hoger onderwijs;
 • Je hebt een gedegen kennis van administratieve processen en kan dergelijke processen beheren en het goed verloop ervan garanderen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met event- en projectbeheer, in het bijzonder in de culturele sector,
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden;
 • Je bent diplomatisch en discreet, communicatief ingesteld, kan mensen overtuigen en enthousiasmeren;
 • Je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Frans en het Engels;
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • Je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK - Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanstelling

Wij bieden een voltijdse statutaire aanstelling in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang van 17-06-2019.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 31-05-2019, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is begin juni 2019.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Wim De Temmerman, decaan KASK & Conservatorium (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.