Menu

Onderzoeksmedewerker voor de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK & Conservatorium

 • met opdracht binnen het multidisciplinair PWO-project Biodivers Zorggroen
 • 50% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Architectonisch Ontwerp

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je:

te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013;

 • in het bezit te zijn van een diploma van bachelor in de landschaps- en (tuin)architectuur.

Taakomschrijving

Contractueel wetenschappelijk medewerker voor het project Biodivers Zorggroen: (Multi)functioneel groen voor de zorgsector: ontwerp, aanleg en beheer van biodiverse restoratieve zorgtuinen.

De scope van het multidisciplinair praktijkgericht wetenschappelijke onderzoeksproject Biodivers Zorggroen luidt als volgt: De voorbije twintig jaar werd in de wetenschappelijke literatuur overweldigend bewijs geleverd dat groen positieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Groen kunnen waarnemen en contact met groen reduceert stress, verhoogt de aandacht, verhoogt de pijndrempel en blijkt genezing te versnellen. In Vlaanderen maken gezondheidsinstellingen nauwelijks of niet expliciet gebruik van deze kennis om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Een goed uitgedachte groene omgeving rond zorgcentra biedt echter kansen om de zorg te verbeteren, en de interactie tussen zorgbehoevenden en de maatschappij aan te moedigen.

De restoratieve capaciteit van groen blijkt daarbij gerelateerd te zijn aan de biodiversiteit van het groen. In ons intensief gebruikte Vlaanderen staat de biodiversiteit echter sterk onder druk. Tuinen kunnen een belangrijke rol spelen om op landschapsschaal de biodiversiteit op te krikken en stapstenen te creëren voor migratie van soorten, o.a. naar aanleiding van klimaatverandering. Nature-based solutions zoals biodiverse restoratieve zorgtuinen kunnen in sterk verstedelijkte regio's als Vlaanderen helpen om de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aan te pakken, en zo een win-win betekenen voor zowel de zorgsector als de natuursector.

Het betreft een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving.

Plaats van tewerkstelling: KASK & Conservatorium, Campus Bijloke, Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent.

Hiertoe behoort:

Wetenschappelijk onderzoek

 • ontwerpen van groenconcepten op basis van onderzoeksresultaten en in nauw overleg met onderzoekers;
 • ontwerpen van therapeutische tuinen van de drie betrokken zorginstellingen;
 • ontwerpluik uitwerken voor zowel de technische als de zorgfiches;
 • overleg met onder andere projectonderzoekers en -medewerkers;
 • communicatie met actoren, waaronder de betrokken zorginstellingen.

Administratieve, logistieke en materiële organisatie van de projectuitvoering, waaronder

 • communicatie met actoren, waaronder de betrokken zorginstellingen;
 • rapportering: intern en extern; assisteren bij de verspreiding van de onderzoeksresultaten; en bij het schrijven van een eindpublicatie  en (wetenschappelijke) artikels. 

Onderwijs

 • beperkte inzetbaarheid bij onderwijsondersteunende taken;
 • begeleiding van studenten in het kader van dit onderzoeksproject.

Om te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk is echter kennis en een multidisciplinaire benadering nodig. Via bevragingen en het creëren van pop-up tuinelementen willen we, samen met studenten en partners (i) in kaart brengen wat momenteel aanwezig is aan biodivers groen rond zorgcentra, (ii) nagaan wat het therapeutisch effect kan zijn van biodivers groen en (iii) groenconcepten voor biodiverse restoratieve zorgtuinen technisch en therapeutisch ontwerpen.

Competentievereisten

 • Je focus gaat naar ruimtelijk ontwerpen en je kan je  inzichten en ervaring voorleggen aan de hand van een portfolio. Ervaring hebben met totaalontwerpen strekt tot de voorkeur;
 • Je hebt affiniteit met of sterkte interesse voor zowel de groen- als de zorgsector;
 • Onderzoeksvaardigheden kunnen aanwenden vanuit een kritische  en wetenschappelijk attitude, zin voor analyse en synthese;
 • Vertrouwd zijn met aanleg en beheer van buitenruimtes;
 • Ervaring hebben met het vertalen van (onderzoeks)gegevens naar ontwerpen en concepten strekt tot de voorkeur;
 • Heel goede kennis hebben van standaard software-  en grafische programma’s zoals Adobe en AutoCAD;
 • Zowel zelfstandig als vlot in teamverband kunnen werken en een positieve houding aannemen;
 • Zin hebben voor initiatief;
 • Overzicht kunnen bewaren d.m.v planmatige aanpak en anticiperend denken;
 • Nauwkeurigheid in de taakuitvoering en nastreven van kwalitatief werk;
 • Je communiceert gemakkelijke met collega’s en actoren in het veld;
 • Je kan omgaan met feedback;
 • Bereid zijn tot bijscholing en het volgen van opleidingen, studiedagen,… ;
 • Zich sporadisch flexibel kunnen opstellen ten aanzien van werkdagen en –uren;
 • Een positieve betrokkenheid tonen bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 316 (onderzoeksmedewerker). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 50% van een voltijdse betrekking. De aanwerving gebeurt voor een periode van 12 maanden, met ingang ten vroegste vanaf 01-12-2020. Uitbreiding via andere onderzoeksprojecten is in de toekomst mogelijk en bespreekbaar.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 23-11-2020, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Bij jouw curriculum vitae en motivatie voor de betrekking voeg je een portfolio met relevante ontwerpen.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing voor selectiegesprekken is november 2020.

Voor inhoudelijke vragen over deze betrekking kan je terecht bij Stefanie Delarue, lector vakgroep Architectonisch Ontwerp. Dit verloopt enkel via e-mail  (stefanie.delarue@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.