Menu

Lector technieken in de landschaps- en tuinarchitectuur 20-50% (gastprofessor)

 • 50% van een voltijdse betrekking

Toelatingsvoorwaarden

Bij je indiensttreding dien je te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013

Taakomschrijving

 • je doceert de theoretische opleidingsonderdelen ‘Technieken 3’ en ‘Technieken 4’ aan de tweede bachelor landschaps- en tuinarchitectuur,
 • je begeleidt studenten in het atelier ‘Ontwerplabo Technieken II’ van de tweede bachelor,
 • je draagt bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van het atelier  landschaps- en tuinarchitectuur binnen het ruimer kader van de opleiding als geheel,
 • je initieert onderzoek in het genoemde vakgebied en kan je inzichten uit onderzoek delen met anderen in een onderwijscontext,
 • je voorziet het nodige didactisch materiaal in het kader van de onderwijsopdracht,
 • je coacht en evalueert studenten bij stages, opdrachten en projecten,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. het opleidingsonderdeel en de opleiding,
 • je bouwt een professioneel en academisch netwerk uit binnen het vakgebied van de landschaps- en tuinarchitectuur met het oog op onderwijs, stagewerking, internationalisering, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Competentievereisten

 • je hebt nuttige professionele ontwerpervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in het vakgebied op een actieve wijze,
 • je hebt als ontwerper een onderzoekende praktijk en kennis van onderzoeksmethodologieën eigen aan het vakgebied,
 • je hebt een goede actuele kennis van ontwerp, ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken in het algemeen,
 • je hebt een bijzondere en vernieuwende kennis op het vlak van materialen, vormgeving en opbouw van de technische en constructieve elementen uit het landschaps- en tuinontwerp,
 • je kan een ruimtelijk ontwerp omzetten naar een technisch uitvoeringsontwerp, en omgekeerd het ontwerp aansturen vanuit de uitvoeringsmodaliteiten,
 • je hebt ervaring als onderzoeker binnen het vakgebied,
 • je bent op de hoogte van de uitdagingen op het vlak van milieu, klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit en kan die koppelen aan een hedendaags en toekomstgericht technisch uitvoeringsontwerp,
 • je bent geïnteresseerd in de artistieke en professionele ontplooiing van jonge ontwerpers en weet hen te enthousiasmeren, waarbij ervaring in het hoger onderwijs, en kennis van actuele didactische werkvormen, als een pluspunt geldt,
 • je bent vertrouwd met de nodige ICT-middelen, zoals AutoCAD,
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met collega’s en leidinggevenden en communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk,
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. projecten, je bent resultaatgericht en je geeft blijk van een verantwoordelijkheidszin,
 • je staat open voor bijscholing en zelfontplooiing en voor veranderingen in je taakomschrijving,
 • je hebt een enthousiaste betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens het barema 502 (lector). Voor meer details over dit barema m.b.t. anciënniteit https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

Het volume betreft 50% van een voltijdse betrekking op te nemen in één of meerdere deeltijdse volumes (20-50%) binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK & Conservatorium, de school of arts van HOGENT & Howest.

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-10-2020 tot en met 30-09-2021, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

Je richt je kandidatuur aan Lars Kwakkenbos, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 22-06-2020. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, kunnen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin juli / midden augustus 2020.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, vakgroepvoorzitter Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).