Menu

Gastprofessor Schetsmatig Onderzoek

 • 60% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E025

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op datum van indiensttreding houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling, bachelor in de interieurvormgeving of gelijkwaardig; of master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, beeldende kunsten, architectuur of gelijkwaardig;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • je doceert en begeleidt waarnemingstekenen en het ontwerpend schetsen,
 • je coacht en evalueert studenten bij oefeningen of projecten,
 • je draagt actief bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van jouw opleidingsonderdeel binnen het ruimer kader van het studieprogramma van de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp en participeert waar nodig aan overleg over de opleiding.
 • je past je binnen je functie indien nodig aan veranderingen in opdrachten aan.

Profielbeschrijving

 • je bent onderlegd in manuele voorstellingstechnieken zoals waarnemend, projectie-, perspectief- en ontwerpend tekenen,
 • je bent vertrouwd met het inzetten van manuele voorstellingstechnieken en de diverse fasen van het onderzoeks- en ontwerpproces, als analytisch of als synthetisch instrument,
 • je hebt een passie voor het vak en je hebt ervaring als lesgever,
 • je hebt kennis van onderzoeksmethodologie met betrekking tot het vakgebied,
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht en je geeft blijk van verantwoordelijkheidszin,
 • je bent flexibel ingesteld en staat open voor bijscholing,
 • je toont betrokkenheid bij de Hogeschool Gent en bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder.

Salaris

De verloning gebeurt volgens barema 316 (praktijklector).  Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft één of meerdere deeltijdse volumes met een maximum van 60% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-11-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 15-10-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is de tweede helft oktober 2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).