Menu

Gastprofessor Organologie

 • 20% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E028

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op datum van indiensttreding houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: master in de muziek met specialisatie instrumentenbouw, in de musicologie, kunstwetenschappen of gelijkwaardig;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

Takenpakket

 • je doceert ‘organologie’ in de afstudeerrichting Instrumentenbouw en biedt studenten binnen dit opleidingsonderdeel een helder overzicht op het vakgebied;
 • je begeleidt studenten in hun reflectie- en onderzoeksprocessen in het atelier instrumentenbouw en begeleidt het schrijven van masterscripties instrumentenbouw;
 • je draagt bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van de afstudeerrichting Instrumentenbouw;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Design en Vormgeving en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. jouw opleidingsonderdelen en de opleiding.

Profielbeschrijving

 • je bent vertrouwd met alle aspecten van de organologie;
 • je verricht onderzoek in dit vakgebied en communiceert resultaten daarvan in publicaties;
 • je volgt de evoluties op vlak van instrumentenbouw op een actieve wijze en dit zowel nationaal als internationaal;
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met studenten, collega’s en leidinggevenden, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen gelden als een pluspunt;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens het barema 512 (artistiek docent). Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26. Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier. We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 20% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Design en Vormgeving van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-11-2017 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, sexuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan dhr. Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures uiterlijk tot en met 30-10-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is begin november 2017.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij dhr. Wim De Temmerman (wim.detemmerman@hogent.be).