Menu

Gastprofessor Landschaps- en tuinontwerp

 • 40% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH GP E033

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

 • Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • op datum van indiensttreding houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur, bachelor na bachelor in de landschapsontwikkeling of gelijkwaardig; of master in de landschapsarchitectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur, erfgoedstudies of gelijkwaardig;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je doceert in het atelier landschaps- en tuinontwerp en begeleidt ontwerpprocessen van studenten op vlak van landschapsontwerp en/of tuinontwerp,
 • je draagt bij tot de uitwerking van doelen, inhouden en onderwijsaanpak van het atelier landschaps- en tuinarchitectuur binnen het ruimer kader van de opleiding als geheel,
 • je voorziet het nodige didactisch materiaal in het kader van de onderwijsopdracht,
 • je coacht en evalueert studenten bij stages, opdrachten en projecten,
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp en participeert waar nodig aan overleg m.b.t. het opleidingsonderdeel en de opleiding,
 • je bouwt een professioneel en academisch netwerk uit binnen het vakgebied van de landschaps- en tuinarchitectuur met het oog op onderwijs, stagewerking, internationalisering, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Competentievereisten

 • je hebt nuttige professionele ontwerpervaring in de landschaps- en tuinarchitectuur en volgt de evoluties in het vakgebied op een actieve wijze,
 • je hebt als ontwerper een onderzoekende praktijk en kennis van onderzoeksmethodologieën eigen aan het vakgebied,
 • je hebt een goede kennis van ontwerpdetaillering en van beplantings- en uitvoeringstechnieken,
 • je bent geïnteresseerd in de artistieke en professionele ontplooiing van jonge ontwerpers en weet hen te enthousiasmeren, waarbij ervaring in het hoger onderwijs, en kennis van actuele didactische werkvormen, als een pluspunt geldt,
 • je bent vertrouwd met de nodige ICT-middelen, zoals AutoCAD,
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met collega’s en leidinggevenden en communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk,
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, je hebt zin voor coördinatie en organisatie m.b.t. projecten, je bent resultaatgericht en je geeft blijk van een verantwoordelijkheidszin,
 • je staat open voor bijscholing en zelfontplooiing en voor veranderingen in je taakomschrijving,
 • je hebt een enthousiaste betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning gebeurt volgens het barema 316 (praktijklector). Voor meer details over deze barema's, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=26

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier.

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving betreft 40% (of twee deeltijdse volumes van 20%) van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van KASK-Koninklijk Conservatorium, de School of Arts van de Hogeschool Gent. De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2018 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging na positieve evaluatie.

Kandidaatstelling

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK-Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures  uiterlijk tot en met 17-12-2017. Alleen tijdige kandidaatstellingen  worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae, kopie van het hoogst behaalde diploma en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eerste helft januari 2018.

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, voorzitter vakgroep Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).