Menu

Lector Landschap en Stedenbouw (5%)

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 1. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 4. voldoen aan de dienstplichtwetten;
 5. de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Beschrijving van de betrekking

Takenpakket

 • je doceert het opleidingsonderdeel ‘Landschap en Stedenbouw’ in de bachelor-na-bachelor landschapsontwikkeling;
 • je reikt didactisch materiaal aan en actualiseert dit systematisch;
 • je maakt deel uit van de vakgroep Architectonisch Ontwerp, participeert aan vergaderingen, deliberaties, feedbackmomenten;
 • je bouwt een positieve werkrelatie uit met je collega’s en leidinggevenden.

Competentievereisten

 • je hebt professionele ervaring op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw en ‘landscape urbanism’ en volgt de evoluties in dit vakgebied op een actieve wijze;
 • je hebt aandacht voor de potenties van landschapsontwerp om verstedelijking te structureren en het belang van kwaliteitsvolle groene en publieke ruimte; en inzicht in de manier waarop verschillende actoren kunnen geactiveerd worden bij ontwikkelingsprojecten in stedelijke context;
 • je hebt kennis van onderzoeksmethodologie met betrekking tot het vakgebied;
 • je kan helder mondeling en schriftelijk rapporteren zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • je beschikt over professionele en sociale vaardigheden om positief en constructief om te gaan met studenten, collega’s en leidinggevenden, waarbij onderwijservaring in het betreffende vakgebied en kennis van actuele didactische werkvormen gelden als een pluspunt;
 • je kan zelfstandig en in teamverband werken, bent resultaatgericht, geeft blijk van een sterke verantwoordelijkheidszin;
 • je toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Aard en looptijd

De aanwerving gebeurt als gastprofessor in een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, met ingang ten vroegste vanaf 01-02-2018 tot en met 30-09-2018, met mogelijke verlenging. De aanwerving betreft 5% van een voltijdse betrekking binnen de vakgroep Architectonisch Ontwerp van Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Koninklijk Conservatorium, de school of arts van de Hogeschool Gent.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens barema 502 (lector). Voor meer details over het barema, consulteer https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt na onderzoek van het dossier. We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer voor het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 vakantiedagen per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Vragen

Met vragen over de betrekking kan je via mail terecht bij Jan De Pauw, vakgroepvoorzitter Architectonisch Ontwerp (jan.depauw@hogent.be).

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je richt je kandidatuur aan Wim De Temmerman, decaan KASK - Koninklijk Conservatorium. Kandideren gebeurt via https://www.hogent.be/vacatures/ uiterlijk tot en met 25-01-2018. Je kandidaatstelling moet een motivatiebrief, jouw curriculum vitae en een kopie van het hoogst behaalde diploma bevatten.

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie, ongeacht geslacht, seksuele oriëntering, afkomst of functiebeperking.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Kandidaten waarvan het dossier aantoont dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is eind januari 2018.