Sfeerbeeld Graduation 2020, foto: Cheyenne Dekeyser

Sfeerbeeld Graduation 2020, foto: Cheyenne Dekeyser

Mandaat van departementshoofd KASK & Conservatorium (decaan)

 • 100% - SCH E 176
 • Administratief en Technisch personeel - Statutair

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit mandaat moet je op het moment van de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen voor het te begeven mandaat én op het moment dat het te begeven mandaat start, cumulatief voldoen aan onderstaande toelatingsvoorwaarden:

 • Voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106, V. 107 en V. 148 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten;
 • In het bezit zijn van een masterdiploma;
 • Beschikken over minstens 5 jaar relevante ervaring in het hoger kunstonderwijs en het veld van de kunsten, muziek, film, design, en/of architectuur.

Enkel de kandidaturen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden in aanmerking genomen voor de verdere stappen in de selectieprocedure.

Situering

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest. De school brengt getalenteerde en gemotiveerde studenten in contact met excellente pedagogen, actieve kunstenaars, vormgevers en theoretici van kunst en vormgeving. De ontwikkeling van de kunsten, onderwijs en onderzoek binnen een internationale perspectief zijn haar belangrijkste taken.

Daarnaast is de school of arts ook zelf een culture actor en organiseert ze onder meer tentoonstellingen, concerten, drama voorstellingen, festivals, lezingen en film screenings. KASK & Conservatorium heeft twee campussen in het hartje van Gent en één in Kortrijk.

Het personeelslid dat overeenkomstig dit reglement het mandaat van departementshoofd uitoefent, draagt de titel van decaan.

Het mandaat van departementshoofd betreft een voltijdse opdracht.

De betrekking van departementshoofd wordt ingevuld bij mandaat voor een periode van vier jaar en is tweemaal verlengbaar.

Het onderliggend ambt is het ambt van diensthoofd, niveau A+.

Profiel decaan

De decaan heeft een klare kijk op het landschap van hoger (kunst-)onderwijs enerzijds en specifiek op het ontwerp- en kunstenveld anderzijds. De decaan ziet de kracht van en dynamiek tussen de diverse spelers en kan vanuit een scherpe en gedragen visie niet alleen de eigen ploeg, maar ook de studenten, het beleid en de sector(en) inspireren. De decaan begrijpt de unieke rol en het potentieel van een school of arts en ziet pistes om die meerwaarde, ook internationaal, verder te valoriseren. De decaan is een coachend leider, die ruimte creëert voor medewerkers om hun verantwoordelijkheid op te nemen binnen een transparante structuur.

Taken en verantwoordelijkheden

Rond algemene visie en strategie van KASK & Conservatorium:

 • Neemt verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling en het bewaken van de algemene visie en strategie van KASK & Conservatorium, school of arts van HOGENT en Howest op korte en lange termijn, en neemt zodoende de coördinatie op van het strategisch overleg binnen de school of arts.
 • Is actief betrokken bij de visievorming en het strategisch beleid van de HOGENT en de Howest en vertaalt en operationaliseert de missie en het strategisch plan op niveau van de school of arts.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de evenwichtige inzet van mensen en middelen, met aandacht voor het evenwicht tussen de verschillende disciplines en kerntaken.
 • Positioneert KASK & Conservatorium ten aanzien van de schools of arts in binnen- en buitenland, binnen het kader dat de Vlaamse overheid voor het hoger kunstonderwijs schept, en ten opzichte van het brede veld van de kunsten.
 • Is alert voor evoluties in het hoger kunstonderwijs, in het kunst- en ontwerpveld, in het onderzoek in de kunsten en de ruimere samenleving, en toetst de eigen werking daar voortdurend aan af. Evalueert en stuurt bij waar nodig.
 • Zorgt dat KASK & Conservatorium, school of arts van de HOGENT en Howest handelt naar de principes van duurzaamheid, diversiteit en een faire praktijk.

Rond personeel en studenten en de interne organisatie van KASK & Conservatorium

 • Neemt de lead van het team van coördinatoren binnen het decanaat, coördinatoren van de artistieke werking, vakgroepvoorzitters en opleidingscommissievoorzitters dat waakt over de operationele processen en interne afstemming.
 • Neemt in samenwerking met de Raad van de school of arts de eindverantwoordelijkheid op voor de dagelijkse werking van KASK & Conservatorium.
 • Zorgt ervoor dat KASK & Conservatorium zich als organisatie verder ontwikkelt. Middelen worden adequaat aangewend, opdat studenten en personeel zich, parallel aan de organisatie, verder kunnen ontplooien.
 • Is een spelverdeler, geeft coachend leiding, en zorgt dat studenten en personeel zich kunnen ontplooien binnen een dynamische schoolcultuur.
 • Inspireert en motiveert, volgens principes van waarderend personeelsbeleid. Heeft daarbij aandacht voor de zorg voor en participatie van studenten en personeel

Rond de verankering in HOGENT en Howest

 • Vertegenwoordigt de school of arts binnen HOGENT en Howest, de hogescholen waar KASK & Conservatorium deel van uitmaakt en zorgt voor afstemming op hun strategische doelstellingen.
 • Bouwt een professionele werkrelatie uit met collega’s van de andere departementen, de centrale directies en ondersteunende diensten.
 • Onderhandelt het afsprakenkader waarbinnen KASK & Conservatorium samenwerkt met de hogescholen waar zij onderdeel van is.
 • Verzorgt de relatie met de Raad van de school of arts, het Bestuurscollege en de raad van toezicht van HOGENT en het managementcomité van Howest.
 • Gaat in overleg en legt verantwoording af aan de Raad van de school of arts, het bestuurscollege van HOGENT en het managementcomité van Howest over de strategie, het gevoerde beleid en de resultaten van de school of arts.
 • Betrekt de verschillende bestuursniveaus actief bij de werking van KASK & Conservatorium en stelt de bestuurders in staat om mee het verhaal van de school of arts uit te dragen.

Rond de vertegenwoordiging bij de externe stakeholders

 • Is het gezicht van KASK & Conservatorium en aanspreekpunt voor de strategische partners in het hoger onderwijslandschap, in de kunstensector, in het werkveld van de (ontwerp)-opleidingen, in binnen- en buitenland. Onderhoudt dit regionaal en internationaal netwerk en bouwt het strategisch verder uit.
 • Vertegenwoordigt KASK & Conservatorium in de diverse overlegorganen, stuur- en werkgroepen (Vlaamse hogescholenraad, werkgroep Kunsten, etc).
 • Verzorgt de relaties met de relevante overheidspartners.
 • Bouwt daarbij telkens ook op de expertise en netwerken van de medewerkers.

Op vlak van beheer

 • Staat mee in voor een zorgvuldig beheer van de middelen.
 • Verzekert transparantie in opbouw van de plannen en aanwending van de middelen t.a.v. de hogescholen, de overheden, de interne gemeenschap van medewerkers en studenten.
 • Houdt de kenopdrachten en de beleidskeuzes van KASK & Conservatorium in de gaten bij de besteding van middelen.

Verwachte kennis en competenties

 • Je bent gepassioneerd door kunstonderwijs en kunst, je ziet de kracht van en dynamiek tussen de diverse spelers en sub-sectoren.
 • Je kan vanuit een helikoptervisie concrete acties en projecten opzetten binnen de strategische doelstellingen van KASK &Conservatorium, samen met het hele team van verantwoordelijken, medewerkers en studenten
 • Je hebt expertise in het kunsten- en cultuurbeleid en/of in het hoger onderwijsbeleid.
 • Je bent vertrouwd met de actuele debatten over diversiteit, inclusie en dekolonisering en ontwikkelt een visie voor de rol van de School of Arts in een hyperdiverse maatschappij in voortdurende transitie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in coachend leiding geven, waaruit zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen.
 • Je hebt financieel-analytisch inzicht.
 • Je bent een teamspeler, gelooft in samenwerking en weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.
 • Je bent een netwerker: verbinder van mensen, visies en doelen.
 • Je gelooft in een gezonde debatcultuur, schept ruimte voor kritische stemmen, maar steeds met respect en met aandacht voor diversiteit en met oog voor de doelstellingen van de organisatie en het beleid.
 • Je hebt ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarbij je oog hebt voor de juiste agenda en de juiste deelnemers, betrokkenheid tijdens de vergaderingen, het formuleren van conclusies en het opvolgen van afspraken nadien.
 • Je bent een sterke, heldere communicator.
 • Je bent bereid om flexibel te werken.

Kandidaatstelling en selectieprocedure

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 06/07/2021, uitsluitend via hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief. Vermeld je periodes van tewerkstelling zo nauwkeurig mogelijk in je CV (met exacte start- en einddata).

Enkel tijdige en complete kandidaatstellingen zijn geldig.

HOGENT en KASK & Conservatorium willen de samenleving waarvoor ze zich inzetten zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender, afkomst of handicap.

Een selectiecommissie zal alle kandidaturen toetsen aan het profiel van de functie volgens de hieronder beschreven selectieprocedure.

De selectieprocedure omvat verschillende stappen:

1. Ontvankelijkheid van de kandidaatstelling op basis van de toelatingsvoorwaarden in deze vacature.
2. Preselectie op dossier: beoordeling van de ontvankelijk verklaarde kandidaturen op de toelatingsvoorwaarden zoals vermeld in deze vacaturebeschrijving.
3. Een (eventuele) preselectiegesprek: enkel indien er meer dan 5 kandidaten voldoen
4. Een niet-eliminerend gespreksronde met een groep van 5 deelnemers, samengesteld uit verschillende geledingen van de School of Arts
5. Een assessment
6. Eén of meerdere selectiegespreken.

De selectiegesprekken vinden plaats in de periode augustus - september.

De aanduiding van het departementshoofd van de School of Arts (decaan) en de aanstelling in het onderliggend ambt gebeuren bij beslissing van het bestuurscollege op advies van de selectiecommissie.

Looptijd

Onderliggend ambt van diensthoofd

Wij bieden 100% in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste met ingang vanaf de start van het nieuwe academiejaar.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één academiejaar met de mogelijkheid tot verlenging op basis van positieve evaluatie. Vanaf het derde opeenvolgende academiejaar kan deze aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling van onbepaalde duur, met zicht op benoeming.

Loonvoorwaarden

De verloning gebeurt volgens niveau A+.

Voor meer details over deze barema’s kan je terecht op http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/overzicht.htm.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Naast het salaris ontvang je voor de duur van het mandaat van departementshoofd School of Arts een mandaatsvergoeding die 20% hoger is dan het salaris dat je zou genieten als je niet belast was met het mandaat van departementshoofd (decaan) per maand. 

We bieden daarnaast gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, een interessante verlofregeling en een personeelskaart met extra voordelen.

Contact

Voor praktische en technische vragen in verband met de selectieprocedure en je statuut kan je terecht bij Joeri Proot (joeri.proot@hogent.be).

Participatief proces

Het schrijven van een profiel van decaan was een participatief proces waarbij alle medewerkers en studenten werden uitgenodigd om feedback en alternatieve voorstellen te formuleren. Tijdens de denkoefening deden een aantal geledingen van de school voorstellen die je hier kan lezen. Uit al deze nota’s werd in overleg de finale vacaturetekst en ook de selectieprocedure en het onderliggende reglement gedestilleerd.