Menu

Contractueel Hoofdmedewerker Infrastructuur (functieklasse B)

 • 80% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 094

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:
onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex);

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs; een Bachelor diploma in Facility Management, Bouwkunde, Toegepaste Architectuur, Architectuur of gelijkgeschakeld;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.
 • Op datum van indiensttreding beschikken over minimaal 4 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie in de publieke en bij voorkeur culturele sector.

Taakomschrijving

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging en uitvoering van het infrastructuurbeleid voor de school of arts;
 • je ondersteunt op infrastructureel vlak onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening van de kunsten door personeelsleden en studenten van de school of arts;
 • je ondersteunt de artistieke projectwerking van de school of arts in MIRY Concertzaal, KASKcinema, KASKgalerie en Zwarte Zaal op infrastructureel vlak;
 • je initieert en coördineert kleine infrastructurele onderhoudswerken op de campussen;
 • je volgt grotere infrastructurele dossiers op, en bent daarbij verbindingspersoon tussen de vakgroepen, de werklui op de campus, de directie “Financiën, Infrastructuur en IT” van HoGent,  externe aannemers en werklui;
 • je stuurt de werklui aan verbonden aan de campussen van de school of arts;
 • je coördineert bestellingen, beheer en onderhoud van producten en materialen in functie van het infrastructureel beheer op de campussen,
 • je initieert subsidiedossiers in functie van werken aan het historisch patrimonium op de campussen en volgt deze dossiers op;
 • je staat in voor de dagelijkse uitvoering van het veiligheidsbeleid (preventie, evacuatie, …) en draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen, en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn en de veiligheid.
 • je bouwt een professionele werkrelatie uit met je collega’s, neemt deel aan interne vergaderingen, je werkt nauw samen met andere decanaatsmedewerkers, vakgroepvoorzitters, ateliermeesters en –coördinatoren en rapporteert aan de decaan.
 • je past je binnen je functie aan veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden aan.

Profielbeschrijving

 • je hebt ervaring met infrastructuurbeheer in de publieke, en bij voorkeur culturele en artistieke sector en met het opvolgen van infrastructurele projecten,
 • je hebt ervaring met historische gebouwen en sites en het beheer daarvan in functie van hedendaagse noden,
 • je hebt interesse voor beeldende kunst, muziek, vormgeving, film, theater, architectuur… en een positief engagement naar jonge kunstenaars,
 • je bent georganiseerd en kan planmatig te werk gaan,
 • je weet beschikbare middelen optimaal in te zetten,
 • je gaat pragmatisch te werk, bent flexibel ingesteld en stelt het doel voorop,
 • je bent communicatief ingesteld en kan mensen overtuigen en tot een consensus brengen,
 • je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels,
 • je beschikt over goede vaardigheden met relevante software: MS office, Acrobat, Autocad,
 • je bent gemotiveerd voor de functie en toont betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium in het bijzonder, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2.260,01 €, B12: 2.497,37 €, B21: 2.753,68 €, B22: 3.078,14 €). Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf  20-11-2017. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 10-11-2017, uitsluitend via https://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is midden november 2017.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.