Menu

Contractueel Hoofdmedewerker Facilitair Beheer (functieklasse B)

 • 80% van een voltijdse betrekking
 • School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium
 • Ref. SCH E 095 bis

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze betrekking moet je:

Op datum van indiensttreding voldoen aan de algemene voorwaarden van V.106 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013:

 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie (afwijking hierop is mogelijk conform artikel V.107 van de Codex) ;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: diploma van bachelor
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van het beoogde ambt;
 • voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt.

Taakomschrijving

 • je coördineert de dagelijkse organisatie van het infrastructuurgebruik binnen de School of Arts in functie van een goed verloop van het onderwijs, onderzoek, de artistieke en dienstverleningsprojecten;
 • je komt tegemoet aan noden en vragen van personeelsleden, studenten en publiek van de school of arts op vlak van dagelijks gebruik en beheer van infrastructuur;
 • je ondersteunt in het bijzonder de artistieke projectwerking van de school of arts in MIRY Concertzaal, KASKcinema, KASKgalerie en Zwarte Zaal op logistiek en facilitair vlak,
 • je coördineert de poets- en onthaalwerking op de campussen van de School of Arts en geeft dagelijks leiding aan het poets- en onthaalpersoneel;
 • je coördineert bestellingen, beheer en onderhoud en herstelling van producten en materialen in functie van het facilitair beheer op de campussen;
 • je implementeert het veiligheidsbeleid en draagt ertoe bij dat je collega’s kunnen werken in een omgeving waar aandacht is voor welzijn en veiligheid
 • je rapporteert aan de decaan en bouwt een professionele relatie uit met je collega’s, neemt deel aan en organiseert intern overleg, je werkt nauw samen met de overige decanaatsmedewerkers, vakgroepvoorzitters, ateliermeesters en –coördinatoren.

Competentievereisten

 • je hebt ervaring met facilitair beheer in de publieke of private, en bij voorkeur culturele en artistieke sector;
 • je hebt ervaring met gebruik en uitbating van historische gebouwen en sites en het beheer daarvan in functie van hedendaagse noden,
 • je hebt interesse voor beeldende kunst, muziek, vormgeving, film, theater, architectuur… en een positief engagement naar jonge kunstenaars,
 • je bent communicatief ingesteld, kan een team aansturen en mensen overtuigen en tot een consensus brengen,
 • je hecht belang aan een diversiteit op de werkvloer die de maatschappelijke realiteit weerspiegelt;,
 • je kan georganiseerd, doelgericht en planmatig te werk gaan, en weet beschikbare middelen optimaal in te zetten;
 • je gaat pragmatisch te werk, bent flexibel ingesteld;
 • je beschikt naast een kennis van het Nederlands ook goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels;
 • je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden;
 • je beschikt over goede vaardigheden met voor de taken relevante software;
 • je hebt een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK-Koninklijk Conservatorium, en van de Hogeschool Gent in het algemeen.

Salaris

De verloning is afhankelijk van de functieklassegerelateerde ervaring en het curriculum vitae van de kandidaat en situeert zich in de klasse B, tussen de salarisschaal B11 (minimum) en de salarisschaal B22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: B11: 2.260,01 €, B12: 2.497,37 €, B21: 2.753,68 €, B22: 3.078,14 €).

Voor meer details over deze salarisschaal m.b.t. anciënniteit: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

We bieden gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding, een aantrekkelijk sportaanbod, 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking en een personeelskaart met extra voordelen.

Aanwerving

De aanwerving gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar met ingang ten vroegste vanaf 16-04-2018. Na een contract van één jaar kan deze aanwerving op basis van een positieve evaluatie verlengd worden.

Kandidaatstelling

Je kan kandideren voor deze vacature tot en met uiterlijk 28-03-2018, uitsluitend via http://www.hogent.be/vacatures, met toevoeging van jouw curriculum vitae en een motivatiebrief.

Enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is tweede helft april 2018.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Wim De Temmerman, decaan. Dit verloopt enkel via e-mail (wim.detemmerman@hogent.be).

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.