Grafisch ontwerp

Bachelor en master in de beeldende kunsten > grafisch ontwerp

De afstudeerichting Grafisch Ontwerp is uitgebouwd rond drie grafische disciplines met elk een eigen atelier: Grafiek, Grafische Vormgeving en Illustratie. Samen vertegenwoordigen deze drie disciplines alle praktijken die in het werkveld tot de grafische kunsten behoren.

1. Een praktijk met vele gezichten

De afstudeerrichting grafisch ontwerp is het werkterrein van grafische kunstenaars, vormgevers, designers en illustratoren. Ze behelst een werkveld dat historisch maar zeker ook actueel erg divers en interdisciplinair is. De bloei van dit werkveld hangt samen met het ontstaan van de moderne beeldcultuur, Sinds de creatie van de boekdrukkunst en als gevolg van de massale expansie van de communicatiemedia en van de beeldcultuur in de 18e en 19e eeuw, hebben kunstenaars zich stelselmatig ingelaten met gedrukte media. Het boek, de editie, de geïllustreerde roman, het dagblad, de periodieke publicatie, de beeldjournalistiek… werden het speelveld van grafici, grafische vormgevers en illustratoren. Er ontstond een complex geheel van grafische praktijken die bepalend zijn voor het uitzicht en de ontwikkeling van onze huidige gemassificeerde beeldcultuur. Zij zijn verweven met niet-artistieke stromen van beeld-, data- en informatieproductie. In de dagdagelijkse visuele communicatie spelen grafische praktijken een centrale rol: in visuele communicatiestrategieën van bedrijven en instellingen, in grafische communicatie binnen de openbare ruimte, in verpakkingsdesign, in het visualiseren van data, in het ontwikkelen van interfaces voor online communicatie… De digitale revolutie gaf aan de beeldcultuur een totaal nieuw elan en intussen kan ook de invloed van interactieve media met moeite worden onderschat. In die digitale beeldcultuur en in de interactieve media van media designers bepalen oude én nieuwe grafische praktijken het beeld en zijn illustratoren actief aan het werk. Je kan illustratie, grafiek, media design en grafische vormgeving dus niet los zien van elkaar. Als gevolg van deze interdisciplinaire evoluties heeft de praktijk van de grafisch kunstenaar, vormgever, media-designer of illustrator vele gezichten.

2. Brede Basis

De afstudeerrichting steunt op drie basisdisciplines met elk een eigen atelier : Grafiek, Grafische Vormgeving en Illustratie. In de eerste bachelor krijgt de student initiaties in elke van deze drie praktijken met hun eigen ontwerpmethodieken en artistieke werkprocessen. Inzicht in de technische aspecten, contexten en artistieke problematieken van deze disciplines is essentieel voor een ontluikend grafisch ontwerper of grafisch kunstenaar. Het laat hem toe zich ofwel te ontplooiën als een interdisciplinair grafisch kunstenaar of ontwerper. Ofwel om op geïnformeerde basis een keuze te maken en zich te verdiepen in een deelaspect van het grote en zeer gediversifieerde grafische veld. Via experimenten met de mogelijkheden van diverse grafische media ontdekt de student zijn eigen sterktes en voorkeuren.

3. Specialisatie en samenwerking

Vanaf de tweede bachelor kiest de student voor één van de drie disciplines: Grafiek of Grafische Vormgeving of Illustratie. Dit betekent dat de student enerzijds verder de specifieke technische aspecten, de contexten en de artistieke en/of ontwerpproblematieken gelinkt aan de door hem gekozen discipline gespecialiseerd leert onderzoeken en inzetten in zijn individuele praktijk.

Anderzijds wordt in de afstudeerrichting sterk ingezet op samenwerking over de disciplines heen. De hybriditeit en interdisciplinariteit karakteristiek voor het grafische werkveld, vereisen immers niet alleen een inzicht in de totaliteit van het werkveld, maar nopen eveneens tot het samenwerken over de specialiteiten van elk van de drie disciplines heen.

Het programma Grafisch Ontwerp voorziet daarom in Ateliers Grafisch Ontwerp die per discipline (Grafiek II en III, Grafische Vormgeving II en III en Illustratie II en III) uitgebreid ingaan op de karakteristieken van de praktijken verbonden aan elk van deze drie disciplines.

Anderzijds wordt in de Projectateliers I en II ingezet op intensieve samenwerking. Dit beantwoordt aan de realiteit van het werkveld, waar actieve samenwerkingen legio zijn. Illustratoren en vormgevers creëren samen boeken, huisstijlen en communicatieprojecten, vormgevers en interactief designers werken samen aan interactieve webprojecten, grafici ontwikkelen digitale periodieke publicaties waar interactief designers en vormgevers een hand in hebben, enzovoort. De context van de Projectateliers biedt de student de mogelijkheid om zijn individuele praktijk van illustrator, graficus of grafisch vormgever vanuit andere contexten te bekijken en te ontplooien. Dit werkt een grondiger en vernieuwend zoeken in de hand.

3. Master Grafisch Ontwerp

In de master krijgt de student nog meer dan voorheen de ruimte om zijn eigen grafische praktijk te ontwikkelen. Het programma van de master ondersteunt en stimuleert het zelfstandig uitbouwen en coördineren van zijn of haar eigen projecten. De student kiest zelf welke mentoren als klankbord optreden. Theoretische stimuli krijgt de student in gespecialiseerde masterseminaries naar keuze. Frequent overleg en contact met alle andere masterstudenten grafisch ontwerp waarborgt een open, frisse kijk op het eigen werkproces. Het aftoetsen en voeden van de eigen artistieke praktijk gebeurt in de master expliciet in relatie tot het werkveld. Er wordt van de student verwacht dat hij actief participeert in ontwerpbureau’s, bij uitgeverijen van kranten en weekbladen, in kunstdrukateliers, als assistent bij kunstenaars, in musea en in het culturele veld als geheel. De masteropleiding resulteert in een afgewerkt masterproject dat wordt beoordeeld door docenten en door specialisten uit het werkveld.

docenten