Grafiek

Bachelor en master in de beeldende kunsten > grafisch ontwerp > grafiek

Kunst als perspectief op de ontwikkelingen in de beeldcultuur

In het atelier Grafiek worden de grafische praktijken benaderd vanuit de kunst. Dit betekent dat de ontwikkelingen van de actuele massamediale beeldcultuur worden afgezocht en geproblematiseerd vanuit de overtuiging dat de kunst net die plek, net dat soort praktijk is, van waaruit een kritisch perspectief kan worden geopend op de hedendaagse culturele ontwikkelingen. Een plek waar praktijken van tekst- en beeldproductie, van publiceren en presenteren kunnen worden ontwikkeld die ontsnappen aan de normeringen die onze actuele communicatiecultuur opleggen.

In de constellatie van de afstudeerrichting Grafisch Ontwerp verhoudt de Grafiek zich dan ook tot de Grafische Vormgeving en de Illustratie zoals de kunsten zich verhouden tot de toegepaste kunsten. Deze benadering impliceert wederkerig dat de praktijk van de grafische kunstenaar zich onmogelijk enkel kan verhouden tot de kunsten, maar steeds breder is betrokken op alle aspecten van de cultuur die worden bemiddeld of vormgegeven door de continue en ongebreidelde productiestroom van tekst en beeld, van informatie en communicatie. De artistieke praktijk wordt dus opgevat als die praktijk die de tekst- en beeldproductie tracht te bevrijden van een in communicatiecontext vooronderstelde doelmatigheid en duidelijkheid, van een instrumentele bepaaldheid die het spreken van teksten en beelden reduceert volgens eenduidige normen.

In het atelier Grafiek wordt daartoe stilgestaan bij de technologische ontwikkelingen die hebben geleid tot een genormeerde culturele productie volgens een logica van reproductie en distributie. De technologische evoluties worden daarbij artistiek benaderd volgens drie focussen die het de student mogelijk moeten maken om het specifieke spreken van de kunst te onderzoeken en om te buigen tot een individuele artistieke praktijk: Reproductie en kunst, Massmedia en Kunst en Artists’ Books.

In een eerste bachelor wordt vooral ingezet op het zorgvuldig initiëren van zowel analoge (re)productieprocédés als digitale technieken van productie en distributie. De student wordt vertrouwd gemaakt met de historische en actuele culturele implicaties van de productie- en distributiemethodes van tekst en beeld. Daarbij komt het erop aan dat de student een artistieke praktijk ontwikkelt die is gestoeld in een bewust adresseren van het specifieke van het artistieke spreken. Het experimenteren met analoge en digitale (re)productieprocédés en –technieken staat hierbij centraal alsook een continue onderzoekende praktijk van tekenen.

In de tweede en derde bachelor worden de productiemogelijkheden en -procédés verder uitgediept vanuit een steeds explicieter afzoeken van de eigenaardigheid van het artistieke spreken in grafische context. De drie focussen (Reproductie en kunst, Massamedia en Kunst en Artists’ Books) zijn richtinggevend voor het exploreren van het perspectief dat vanuit de kunsten kan worden geopend op de actuele massamediale (beeld)cultuur.

Studenten worden daarbij aangemoedigd om een artistieke praktijk uit te bouwen die zich in de meest uiteenlopende domeinen van de beeld- en tekstproductie kan situeren: boeken, online projecten, teksten, gedrukte beeldreeksen, tekeningen, collage’s, … .

docenten